Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem www.e-zwrotpodatku.pl zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Poltax D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-434) ul. Obozowa 82a/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 527-255-05-33; REGON: 141074271.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Cel zbierania danych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, świadczenia usług związanych z najpełniejszym i najefektywniejszym zwrotem podatku z zagranicy.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy, czyli rozliczenia podatku lub złożenia wniosku o zagraniczny zasiłek. Dane dotyczące Twoich spraw gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z podstawą prawną. Zależnie od tego, jaką usługę dla Ciebie świadczmy, będziemy prosić Cię o podanie wybranych informacji, niezbędnych do wykonania Twojego zlecenia.

§ 3. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Administratora danych będą one udostępniane do właściwych urzędów wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

§ 7. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych. Mowa o nim w § 1 lub na adres e-mail: biuro@e-zwrotpodatku.pl.

§ 8. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników. W szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Warszawa, dnia 10.01.2019 roku.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych Użytkowników Serwisu Poltax D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-434) ul. Obozowa 82a/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 527-255-05-33; REGON: 141074271.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z powyższych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dla celów statystycznych nasze serwery wykorzystują techniki stosowane przez zewnętrznych dostawców (google analytics firmy Google).

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Warszawa, dnia 10.01.2019 roku.

e-zwrotpodatku
+48 507 333 209
Polityka prywatności
Partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona i marka e-zwrotpodatku.pl są własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17
Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie serwisu e-zwrotpodatku.pl w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Biura "Poltax" zabronione

Copyright: 2017-2023